Austerland Energi – ny energi till Östergarnslandet

I Sverige och hela världen diskuteras omställningen till förnybara energisystem.
Gotland har av regeringen utsett som nationellt pilotområde för detta.
Östergarnslandet visar vägen!

Östergarnslandet karta.png

Med sol, vind och biobränslen vill vi skapa ett fossilfritt energisystem och sammanföra intressenter och aktörer för lokal produktion och konsumtion av energi.

Som ett första steg kommer vi att inventera nuvarande och framtida behov avseende bygdens energianvändning. Undersöka tekniska och praktiska förutsättningar för ett lokalt energinätverk och skapa samverkan mellan lokalbefolkning, företag och myndigheter, på lika villkor

Tillsammans vill vi:

  • Ta till vara bygdens förnybara energiresurser i form av sol, vind och biobränslen.

  • Sänka energikostnader för privatpersoner och företag.

  • Bidra till avbetalning av samhällets klimatskuld och möjliggöra klimatvänliga energilösningar.

  • Stärka naturens kretslopp och stödja gröna näringar och lokalt företagande.

Välkommen med dina kunskaper, önskemål och idéer till projekt Austerland Energi.

  • Kom till temakvällar och följ med på studiebesök, om solcellsteknik, energilagring och elbilar.

  • Få hjälp med att installera egna solceller, eller Köpa andelar i gemensam solcellspark.

  • Tillverka biokol i projektets enkla anläggning, och ta reda på hur biokol kan användas till dina egna odlingar.

  • Delta i brainstorming kring lokal finansiering, nya företag och gröna affärsmöjligheter.

Diskutera och samverka med företrädare från Region Gotland, Länsstyrelsen, GEAB och Uppsala universitet.